Regulamin

Regulamin Apteki Internetowej
verispharma.pl


§1
Definicje

Jeżeli w treści Regulaminu Apteki Internetowej verispharma.pl nie postanowiono
inaczej, niżej wskazane wyrażenia, użyte w jego treści mają następujące znaczenie:

1. Regulamin niniejszy Regulamin Apteki Internetowej verispharma.pl

2.  Apteka Internetowa verispharma.pl znajdująca się pod adresem
internetowym: http://verispharma.pl/ prowadzona przez Sprzedawcę;

3. Sprzedawca Bożena Romańska i Bożena Romańska prowadzące działalność
gospodarczą jako Apteka S.C. Bożena Romańska, Bożena Romańska z siedzibą ul.
Hetmana Górki 2, 23-465 Turobin, NIP 9181707505 REGON 950370313
adres poczty elektronicznej: verispharma@gmail.com
numer telefonu: + 48 84 683 42 26
numer fax:+ 48 84 683 42 26

4. Produkt(y) rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie Apteki.

5. Kupujący osoba:

1) zainteresowana produktami znajdującymi się w ofercie Apteki,

2) składająca zamówienie na produkty znajdujące się w ofercie Apteki,

3) składająca reklamację zamówionego uprzednio produktu.

6. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową

7. Zamówienie ? złożona Sprzedawcy przez Kupującego oferta zakupu Produktu (w
rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego).

8. Biuro Obsługi Klienta ? wyspecjalizowana komórka organizacyjna Sprzedawcy
zajmująca się obsługą Zamówień składanych przez Kupujących.

9. Konto założone przez Kupującego indywidualne konto w Aptece, w którym
Kupujący podaje swoje oznaczenie (login), ustala hasło zabezpieczające dostęp do
Konta oraz wskazuje swoje dane teleadresowe. Zamówienia mogą być składane za
pośrednictwem Konta lub poprzez wskazanie danych teleadresowych podczas
procedury składania Zamówienia.

10. Ustawa - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz.
827).


§2
Informacje ogólne


1. Regulamin ustala warunki i zasady sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę na
rzecz Kupującego za pośrednictwem Apteki.

2. Kupującym może być wyłącznie:

1) Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,

2) Osoba prawna,

3) Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

3. Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.


§3
Procedura składania Zamówień


1. Kupujący składa Zamówienia za pośrednictwem Konta (potwierdzając podczas składania Zamówienia
dane wskazane w ust. 3) lub poprzez jednorazowe wskazanie swoich danych podczas składania
Zamówienia.

2. Kupujący, w przypadku zakończenia poszukiwania Produktów, za pomocą odnośnika ?Koszyk? otwiera
formularz "Koszyk", w którym dokonuje przeglądu wybranych przez siebie Produktów i zestawienia
należnych płatności.

3. W formularzu Koszyk, zaznaczając kursorem opcję " dalej" Kupujący przechodzi do formularza
Dane zamawiającego" w którym wskazuje (lub potwierdza):

1) Kraj dostawy

2) Swoje dane, w tym adres dostawy

3) Dane odbiorcy, o ile są inne od danych Kupującego,

4. Następnie, zaznaczając kursorem opcję ?dalej? Kupujący przechodzi do formularza ?Przesyłka i
Płatności, w którym wybiera formę płatności i dostawy, akceptując ich ewentualne koszty.

5. Następnie, zaznaczając kursorem opcję dalej Kupujący przechodzi do formularza Podsumowanie,
w którym ostatecznie weryfikuje podane wcześniej dane, akceptuje Regulamin, a następnie poprzez
wybór opcji Zamawiam i płacę Kupujący składa Zamówienie, na potwierdzenie czego wyświetla się
informacja wskazująca, że Zamówienie zostało prawidłowo złożone. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący
otrzymuje pod wskazany w Zamówieniu adres poczty email potwierdzenie złożenia Zamówienia

6. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje pod wskazany w Zamówieniu adres poczty
elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (przyjęcie przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy
złożonej przez Kupującego) wraz z potwierdzeniem ceny, danymi do wykonania płatności oraz
przewidywanym terminem dostawy Produktu do Kupującego obliczonym zgodnie z § 5.


§4
Warunki realizacji Zamówienia

1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Kupujący ponosi zwykłe koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu
zawarcia umowy i nie jest obciążany dodatkowymi kosztami przez Sprzedawcę.

3. Sprzedawca informuje Kupującego, że celem korzystania ze Apteki musi on posiadać:

1) System operacyjny Windows/Linux z konsolą graficzną lub Mac OS

2) aktywne konto poczty email

3) kartę graficzna obsługująca rozdzielczość poziomą powyżej 1024 px

4) następujące przeglądarki Internetowe: Internet Explorer wersja 7 lub nowsza, Opera wersja 9 lub
nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari 5

5) zainstalowane najnowsze wersje oprogramowania JAVA i Adobe Flash Player, włączoną obsługą
javascript

4. Sprzedawca oświadcza, że nie stosuje się do kodeksu dobrych praktyk, gdyż taki nie funkcjonuje
oficjalnie w jego branży. Sprzedawca wszystkie czynności podejmuje z należytą starannością, zgodnie z
posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

5. Kupujący, ma możliwość przechowywania istotnych informacji związanych z Umową w następujący
sposób:

1) potwierdzenie Zamówienia otrzymane na wskazany adres e-mail

2) niniejszy regulamin w wersji pdf do pobrania pod adresem verispharma.pl oraz wskazany w
potwierdzeniu zamówienia o którym mowa w §3 ust. 6

3) formularz odstąpienia od umowy w wersji pdf do pobrania pod adresem verispharma.pl , oraz w
potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w §3 ust. 6


§5
Terminy realizacji Zamówienia


1. Sprzedawca oświadcza, że czas realizacji Zamówienia wynosi standardowo 3 dni, a termin realizacji
jest wskazany w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w §3 ust. 6.

2. Realizacja Zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 3
dni od odebrania Zamówienia przez Sprzedawcę, a Zamówienia płatnego przelewem lub za
pośrednictwem systemu płatności elektronicznych nie później niż w ciągu 3 dni od zaksięgowania wpłaty
Kupującego na koncie Sprzedającego.


§6
Sposób płatności


1. Dane niezbędne do dokonania przelewu oraz numer rachunku bankowego Sprzedawcy Kupujący
otrzyma na adres e-mail, podany przez siebie w procesie składania Zamówienia, po złożeniu Zamówienia
i zatwierdzeniu go w zakładce podsumowania zamówienia przyciskiem ?Zamawiam i płacę".

2. Za Zamówione Produkty można zapłacić:

1) z góry przelewem

2) z góry, za pomocą systemu płatności internetowych tpay.com

3) gotówką za pobraniem 3. płatność wskazana w ust. 2 pkt. 2 przeprowadzana jest za pośrednictwem
spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań NIP
7773061579, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS
0000412357 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,


§7
Promocje


Sprzedawca na podstawie odrębnych Regulaminów jest uprawniony wprowadzać okresowe akcje
promocyjne obejmujące Produkty znajdujące się w jego asortymencie.


§8
Dostawa Produktów


1. Dostawa Zamówienia będzie następować na wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem
Poczty Polskiej S.A., UPS Polska sp. z o.o. lub innych operatorów pocztowych lub kurierskich albo
poprzez odbiór osobisty? koszt dostawy jest wskazany podczas składania Zamówienia przez Kupującego i
wynika z cenników podmiotów świadczących te usługi, a Sprzedawca nie obciąża Kupującego
dodatkowymi opłatami z tego tytułu. W przypadku niektórych Zamówień wybór formy może być
ograniczony z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Koszt dostawy oraz ewentualne inne składniki ceny zostaną wskazane Kupującemu przed złożeniem
przez niego Zamówienia.


§9
Biuro Obsługi Klienta


1. Biuro Obsługi Klienta, w imieniu Sprzedawcy wykonuje wszelkie obowiązki związane z realizacją
Zamówień, w szczególności przyjmując składane przez Kupujących Zamówienia.

2. Biuro Obsługi Klienta celem umożliwienia Kupującym łatwego uzyskania wszelkich wymaganych
informacji, udostępnia następujące kanały kontaktowe:

a) Kontakt pocztowy pod adresem: ul. Hetmana Górki 2, 23-465 Turobin
b) Kontakt telefoniczny pod numerem:+ 48 84 683 42 26
c) Kontakt za pośrednictwem poczty email:verispharma@gmail.com


§10
Zwrot Produktów


1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, informuje
natomiast o znanych mu gwarancjach udzielonych dla produktów przez producentów.

3. Wyłącznie Konsument, na podstawie art. 27 Ustawy, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na
odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w art.
33, art. 34 Ustawy w terminie 14 dni licząc
od wydania Produktów, przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia
o odstąpieniu przed jego upływem, wg następującego wzoru: - Adresat: Apteka S.C. Bożena Romańska,
Bożena Romańska ul. Hetmana Górki 2, 23-465 Turobin - Ja (imię i nazwisko Konsumenta) niniejszym
informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (wskazanie Produktów) - Data
zawarcia odbioru Produktów: - Imię i nazwisko konsumenta(-ów): - Adres konsumenta(-ów): - Podpis
konsumenta(-ów): - Data 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór wskazano
w ust. 3, lub wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy, na formularzu udostępnianym przez
Sprzedawcę pod adresem verispharma.pl lub w innej formie zgodnej z Ustawą.

6. Konsument jest
zobowiązany zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w
którym odstąpił on od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego
upływem.

7. Sprzedawca, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Konsumentowi. Jeżeli jednakże
Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy.

8.
Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty dokonanej przez Konsumenta takim samym sposobem płatności,
jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w
formie pisemnej.

10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone zanim Sprzedawca przyjął
Zamówienie sprawia, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje go wiązać.

11. Konsument odsyła
Produkty na własny koszt, ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

12. Konsument ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.

13. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta
do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Na podst. art. 38 pkt. 5) Ustawy, Sprzedawca
wyłącza postanowienia § 10 w stosunku do Produktów, które zostały przez Konsumenta otwarte po ich
dostarczeniu.

15. Na podst. art. 38 pkt. 3) Ustawy, Sprzedawca wyłącza postanowienia § 10 w stosunku do Produktów,
które zostały wyprodukowane wg specyfikacji Konsumenta, a w szczególności w stosunku do leków na
receptę wykonywanych na zamówienie.

16. Na podst. art. 3 ust 1 pkt. 7 Ustawy, do sprzedaży
produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych nie stosuje się przepisów Ustawy.

17. Na podst. art.
96 ust. 6 ustawy z dn. 6.09.2001 r. - Prawo farmaceutyczne, produkty lecznicze i wyroby medyczne nie
podlegają zwrotowi, chyba że powodem zwrotu jest wada jakościowa, niewłaściwe wydanie lub
sfałszowanie produktu leczniczego.


§11
Reklamacje  postanowienia ogólne


1. Reklamacje rozpatruje Biuro Obsługi Klienta.

2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji Kupującego,
Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o swoim stanowisku w przedmiocie otrzymanej
reklamacji.

3. Reklamacje mogą być zgłaszane w sposób wskazany w §10 Regulaminu.


§12
Odpowiedzialność Sprzedawcy


1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupujących będących Konsumentami na zasadach
określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych za wady fizyczne i prawne Produktów.

2.
Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność z tytułu
wad fizycznych i prawnych (rękojmia) wobec Kupujących niebędących Konsumentami.

3. Jeżeli rzecz
sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym
czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

4. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia
żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany
przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do
zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca,
Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy
koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

5. Sprzedawca
odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia
wydania rzeczy Kupującemu.

6. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od
wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument,
bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 5.

7. W
terminach określonych w ust.5, Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo
obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej.
Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego
upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

8. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie
wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

9. Przy
sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy
w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o
wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy
niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

10. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi,
jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.


§13
Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych gromadzonych przez Aptekę internetową verispharma.pl jest
Sprzedawca - Bożena Romańska i Bożena Romańska, prowadzące działalność gospodarczą jako Apteka
S.C. Bożena Romańska, Bożena Romańska z siedzibą ul. Hetmana Górki 2, 23-465 Turobin, e-mail:
verispharma@gmail.com, telefon: 846834226.

2. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z wymogami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej jako " RODO"), ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) i innymi obowiązującymi
przepisami prawa.

3. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO w następujących celach:
a)realizacji sprzedaży leków i produktów o charakterze leczniczym,
b)rejestracji i obsługi konta Administratora w sklepie internetowym,
c)realizacji umów zawartych przez Administratora z kontrahentami,
d)w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody.

4. Odbiorcami danych osobowych Kupujących przetwarzanych przez Sprzedawcę będą wyłącznie
podmioty upoważnione realizujące na rzecz Administratora: obsługę hostingu i prezentacji stron
internetowych, obsługę przesyłek, obsługę płatności oraz obsługę innych czynności niezbędnych do
wykonania celów opisanych w pkt 3.

5. Dane osobowe Kupujących będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres zgodny
z obowiązującym prawem lub do momentu złożenia przez Kupującego skutecznego sprzeciwu w trybie
art. 21 RODO.

6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Kupującego danych osobowych Sprzedawcy ma charakter dobrowolny, jednakże
odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić realizację usługi.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), Kupującemu przysługuje prawo do cofnięcia
tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. Osoba, której dane dotyczą - Kupujący ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Sprzedawca w związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupujących nie podejmuje żadnych
decyzji, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym
stanowi art. 22 RODO.

10. Polityka prywatności Sprzedawcy znajduje się pod adresem: https://verispharma.pl/p/polityka-
prywatnosci.html.


§ 14
Zastrzeżenia prawne


Kupujący, podejmując czynności związane z Zamówieniem, zobowiązany jest podawać swoje dane w
sposób staranny, nie wprowadzając danych nieprawdziwych lub bezprawnych.


§15
Postanowienia końcowe


1. Aktualny Regulamin znajduje się pod adresem verispharma.pl , w tym w formacie PDF, Sprzedawca
umożliwia jego pobranie w tym formacie.

2. Konsument posiada zwłaszcza następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.

2) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

3. Informacje o Produktach zamieszczone na Stronie Internetowej Apteki, a zwłaszcza ich cena
jednostkowa lub dostępność, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w
szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 4.05.2016 r.

6. Sprzedawca jest w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawniony do zmiany
Regulaminu, a o zmianach Regulaminu będzie powiadamiał Kupujących pod wskazany przez nich adres
email, co najmniej na 30 dni przed ich wprowadzeniem, przy czym zmiany te nie mogą ograniczać w
żadnym zakresie uprawnień związanych ze złożonymi przez Kupujących Zamówieniami, przez wejściem
w życie zmian w Regulaminie.