Polityka prywatności

Polityka prywatności i polityka cookies

Apteki Internetowej verispharma.pl

1. Administratorem danych osobowych jest Bożena Romańska i Bożena
Romańska prowadzące działalność gospodarczą jako Apteka S.C. Bożena
Romańska, Bożena Romańska z siedzibą ul. Hetmana Górki 2, 23-465
Turobin, e-mail: verispharma@gmail.com, telefon: 846834226, NIP
9181707505 REGON 950370313, zwana dalej Administratorem.

2. Przez Aptekę rozumie się Aptekę Internetową verispharma.pl znajdującą się
pod adresem internetowym: https://verispharma.pl/ prowadzoną przez
Administratora.

3. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych
przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych
przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej
https://verispharma.pl/. Wszelkie działania Administratora podlegają
przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych,
w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej
jako " RODO") i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

4. Korzystanie przez Kupujących z Apteki, w tym podanie przez nich danych
osobowych, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami
niniejszej Polityki prywatności i Regulaminu Apteki Internetowej
verispharma.pl, zwanego dalej Regulaminem.

5. Podanie przez Kupującego swoich danych osobowych Administratorowi jest
w pełni dobrowolne i stanowi wyłączną samodzielną decyzję Kupującego.
Jednakże odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić realizację
usługi przez Administratora w zakresie wskazanym w Regulaminie. W
przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
zgody Kupującego na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO),, taka zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie poprzez
kontakt z Administratorem. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem.

6. Administrator gromadzi następujące kategorie danych osobowych
Kupujących:
a) w przypadku rejestracji konta użytkownika Kupującego, wypełnianiu
formularza zamówienia, wypełniania formularza zapisu na newsletter, w
trakcie komunikacji Administratora z  Kupującym: imię i nazwisko,
nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer
telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego , login
i hasło , adres ID, z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie.
b) w przypadku zakupu przez Kupującego leków lub innych produktów,
mogących wskazywać na stan zdrowia Kupującego, Administrator
przetwarza również dodatkowo następujące szczególne kategorie danych
osobowych : informacje dotyczące zdrowia lub informacje dotyczące
przepisanych leków, wyrobów medycznych, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego (w tym nazwa, postać, dawka i
ilość tych substancji/produktów).

7. Administrator może przetwarzać powyżej wymienione kategorie danych
osobowych Kupującego w następujących celach prawem dozwolonych:
a) rejestracji i obsługi Konta Użytkownika - Kupującego przez okres
prowadzenia tego Konta aż do momentu jego likwidacji na żądanie
Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
b) Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem
Apteki do czasu zakończenia realizacji umowy i rozliczenia wszystkich
wzajemnych należności stron związanych z tą umową na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.
c) Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków
prawnych (m.in. na podstawie przepisów Prawa farmaceutycznego
i prawa podatkowego) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2
lit. h) RODO przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z
zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktów za pośrednictwem
Apteki, albo dłużej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa,
d) Umożliwienia kontaktu telefonicznego Administratora z Kupującym ?
na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 9 ust. 2 lit a) RODO ? do czasu
cofnięcia wyrażonej zgody,
e) Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie
Administrator albo Kupujący mają w stosunku do siebie (tym dotyczy
to danych zawartych na Koncie Użytkownika, danych dotyczących
umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Apteki, danych
przetwarzanych w związku z udzielaniem telefonicznej odpowiedzi na
pytania Kupującego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit.
h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone we
właściwych przepisach prawa,
f) Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi ochrony
zdrowia, produktów oferowanych przez Administratora ? aż do cofnięcia
zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
g) Wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie Apteki, w tym
zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na
podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w koszyku
Kupującego oraz historii przeglądanych przez niego produktów na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ? aż do wniesienia sprzeciwu.

8. Administrator zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w
tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem
oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą
odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych ("integralność i
poufność"). . Do przetwarzania danych osobowych Kupujących dopuszczane
są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

9. Kupujący może również wyrazić dobrowolną, konkretną, świadomą i
jednoznaczną zgodę na przetwarzane jego danych osobowych do innych
celów marketingowych Administratora, zwłaszcza w celu informowania
Kupującego o nowych produktach oraz promocjach handlowych, poprzez
zaznaczenie kursorem dodatkowych pól formularzy Zamówienia.

10. Kupujący ma prawo do każdoczesnego, nieodpłatnego:
a) wglądu do swoich danych,
b) poprawienia i zmiany ich treści,
c) żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz do usunięcia swoich
danych, które to żądania należy zgłosić Administratorowi,
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) przenoszenia swoich danych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych.

11. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli dane te są niezbędne
do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku
wymagającego przetwarzania tych danych na mocy prawa Unii lub prawa
polskiego.

12. Odbiorcami danych osobowych Kupujących będą upoważnione podmioty
realizujące na rzecz Administratora: obsługę hostingu i prezentacji stron
internetowych, obsługę przesyłek, obsługę płatności oraz obsługę innych
czynności,? w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów
określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie
Kupujący zawarli z Administratorem.

13. Dane osobowe Kupujących mogą być również udostępniane podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w
tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje
również na uzasadnione żądanie dane osobowe organom administracji
państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich
wyraźne żądanie i tylko w przypadkachokreślonych w przepisach prawa.

14. Administrator oświadcza, że Apteka jest uczestnikiem programu ?Zaufane
Opinie? w ramach usługi świadczonej przez Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS:
0000634928, kapitał zakładowy: 5.000.000 zł, NIP 525-26-74-781, REGON
365338986, polegającej na przesyłaniu za pośrednictwem poczty
elektronicznej przez Ceneo.pl po uzyskaniu zgody Kupującego - ankiet
służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat dokonanej transakcji oraz
zakupionego produktu a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w
domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Kupujących w rezultacie
otrzymania ankiet.

15. Kupujący dokonujący zakupu w Aptece może dobrowolnie wyrazić dodatkową
zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail firmie
Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez
Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu jego danych osobowych ? wyłącznie w celu wypełnienia ankiety
wskazanej w ust. 8.2.

16. Korzystanie ze Apteki, w tym przeglądanie jego treści powoduje, że w pamięci
urządzeń za pośrednictwem, których Kupujący dokonuje tych czynności
zapisywane są tzw. pliki cookiestj pliki tekstowe (lub o podobnej
funkcjonalności), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego
korzystania ze Apteki.

17. Pliki cookies wykorzystywane są w Aptece za zgodą Kupującego, przy czym
zgoda ta może zostać wyrażona poprzez zaznaczenie zgody podczas
wyświetlenia się na urządzeniu strony startowej Apteki wraz z odpowiednimi
ustawieniami przeglądarki internetowej, z której korzysta Kupujący a która
zezwala na zapis w pamięci urządzenia plików cookies.

18. Kupujący ma możliwość usuwania plików cookies po każdorazowym
zakończeniu korzystania ze Apteki, może również poprzez odpowiednie
ustawienia swojej przeglądarki internetowej ograniczyć lub całkowicie
wyłączyć zapisywanie w pamięci urządzeń plików cookies.

19. Ograniczenia wprowadzone przez Kupującego w korzystaniu z plików
cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności
Apteki, zwłaszcza w zakresie dot. plików cookies wskazanych w pkt. 15 ppkt
1 i 2.

20. Administrator nie korzysta z plików cookies do:
1) Identyfikowania Kupujących,
2) Ustalania ich tożsamości,
3) Wpływania na funkcjonowanie urządzeń Kupujących

21. Pliki cookies, zależnie od ich rodzaju, umożliwiają Administratorowi
zwłaszcza:
1) Zapewnienia bezpieczeństwa Kupującym podczas korzystania przez nich
ze Apteki,
2) Pozyskiwanie niezindywidualizowanych danych statystycznych dot.
Apteki,
3) Badania czy funkcjonalności Apteki spełniają oczekiwania Kupujących,
4) Dostosowywanie treści Apteki do potrzeb Kupującego,
5) Dostosowywanie funkcjonalności Apteki do potrzeb Kupującego,
6) Zapamiętywania preferowanych przez Kupującego ustawień.

22. Administrator w toku świadczenia usług posługuje się:
1) ?Plikami cookies? o charakterze tymczasowym, które są usuwane po
zakończeniu korzystania przez Kupującego ze Apteki (zamknięcie
strony),
2) ?Plikami cookies? o charakterze trwałym, które pozostając w pamięci
urządzenia przez oznaczony czas i są stosowane za każdym
korzystaniem przez Kupującego z Apteki.

23. Administrator stosuje następujące rodzaje ?plików cookies?:
1) Pliki cookies umożliwiające korzystanie przez Kupujących z
funkcjonalności Apteki? w szczególności zapewniając możliwość
zalogowania się do niego (autoryzacja) i utrzymania sesji oraz zamawiania
przez Kupujących produktów.
2) Pliki cookies odpowiedzialne za bezpieczeństwo zakupów ? umożliwiające
dokonywanie przez Kupujących bezpiecznych zamówień.
3) Pliki cookies pozwalające na zapamiętywanie wybranych przez
Kupujących indywidualnych ustawień Apteki.
4) Pliki cookies o charakterze użytkowym służące pozyskiwaniu przez
Administratora danych statystycznych.
5) Pliki cookies o charakterze reklamowym umożliwiające dostarczanie
Kupującemu treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań

24. Google Analytics wykorzystuje technologię ?cookies? w celu umożliwienia
przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki
odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane
pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych
informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z
ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te
informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na
podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie
informacje w imieniu Google. Jeżeli Kupujący zgadza się na umieszczanie na
swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na
stronie Administratora chciałby je skasować, może to zrobić zgodnie z
informacją znajdującą się w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

25. Google AdWordswykorzystuje technologię ?cookies? w celu umożliwienia
przez Administratora oceny poprawności i skuteczności prowadzonej
działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi
na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików
cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia
innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może
również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie
zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy
osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Jeżeli Kupujący nie
zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może
zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę
internetową. Informacje jak to zrobić znajduje się w plikach pomocy
przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies Google
Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania Apteki. Jeżeli
Kupujacy zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies
Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie Administratora chciałby je
skasować, może to zrobić zgodnie z informacją znajdującą się w plikach
pomocy swojej przeglądarki internetowej.

26. Administrator umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu
cookies na swoich stronach. Są to m.in. podmioty udostępniające tzw. wtyczki
społecznościowe, w szczególności serwis Facebook. Administrator
umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski Lubię to i
Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w
odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do
serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź
sekcje strony, Kupujący loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują
zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można
zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies